+48 695 746 408 biuro@investio.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Investio

 1. DEFINICJE
 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Serwis Investio – informatyczna aplikacja internetowa, działająca pod domeną investio.pl wraz całą infrastrukturą techniczną, elementami graficznymi, której właścicielem jest Usługodawca.
 2. Treści Serwisu – wszelkie treści umieszczane w Serwisie Investio do publicznej wiadomości przez Usługodawcę lub Użytkowników, w tym komentarze oraz wykresy giełdowe.
 3. Usługodawca – Investio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Wielicka 16 w Gliwicach (kod pocztowy: 44-103), NIP 6751476261, REGON 122572615,
  wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000439216 o kapitale zakładowym 140 901,00 zł.
 4. Użytkownik – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Serwisu Investio i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Umowa – umowa o świadczenie usług Serwisu Investio zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu Investio.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Investio.
 9. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika, dokonana z wykorzystaniem formularza Rejestracji udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu Investio. Rejestracja następuje poprzez zaakceptowanie formularza Rejestracji oraz zaakceptowanie Regulaminu Serwisu Investio, udostępnianych na jednej z podstron Serwisu Investio, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza wymaganymi danymi, stosownie do postanowień Regulaminu.
 10. Konto – podstrona Serwisu Investio, w ramach której Użytkownik ma możliwość korzystania z Treści Serwisu Investio, do której dostęp Użytkownika możliwy jest wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu Serwisu Investio i dokonaniu przez niego jednorazowej Rejestracji oraz po każdorazowym zalogowaniu, polegającym na podaniu Loginu i Hasła.
 11. Login – ciąg liter, cyfr lub znaków specjalnych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.
 12. Hasło – ciąg liter, cyfr lub znaków specjalnych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.
 13. Cennik – wykaz opłat za poszczególne usługi Serwisu Investio, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu, a także dostępny za pośrednictwem strony internetowej Serwisu Investio.
 14. Operator Płatności – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60 – 166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 7792308495, REGON 300523444, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 z późn. zm.), wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012 (zwana dalej „PayU”), obsługująca płatności w Serwisie Investio zgodnie z regulaminem odstępnym pod adresem: http://www.payu.pl/sites/default/files/regulaminy…
 15. Instrumenty Finansowe – instrumenty finansowe w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.).
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu Investio.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu Investio świadczy usługi drogą elektroniczną, które obejmują usługę utrzymania Konta, w ramach którego w szczególności:

  1. udostępniane są materiały szkoleniowe na podstronie http:// investio.pl/szkolenia;
  2. możliwe jest uczestniczenie w zorganizowanych sesjach tzw. webinariach na podstronie http://investio.pl/webinaria/;
  3. uzyskuje się dostęp do artykułów publikowanych w Serwisie Investio na podstronie http://analizy.investio.pl/;
  4. możliwe jest korzystanie z forum wymiany informacji „Puls rynku” na podstronie http://investio.pl/puls-rynku.
 4. Serwis Investio stanowi platformę umożliwiającą Użytkownikom wymianę informacji na temat szeroko rozumianego rynku finansowego oraz korzystanie z udostępnionych przez Usługodawcę materiałów, pozwalających na lepsze zobrazowanie zasad funkcjonowania gospodarki. W tym celu świadczona jest Usługa polegająca na udostępnianiu Użytkownikom zasobów teleinformatycznych Serwisu Investio celem umożliwienia Użytkownikom umieszczania, przechowywania oraz rozpowszechniania Treści Serwisu.
 5. Treści Serwisu mają charakter informacyjny, prezentowane są w formie graficznej, a do ich opracowania wykorzystywane są algorytmy służące jako narzędzie do analizy instrumentów finansowych.
 6. Usługodawca oświadcza, że jakiekolwiek Treści Serwisu utworzone przez Usługodawcę, w tym w szczególności treść serwisu investio.pl oraz bloga działającego pod domeną analizy.investio.pl zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają ona charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.
 7. Użytkownikiem Serwisu Investio i w związku z tym usługobiorcą nie może być podmiot zamieszkujący lub mający siedzibę w państwie, którego prawo uznawałoby korzystanie z Serwisu Investio oraz z Treści Serwisu Investio za niedozwolone, a także podmiot z jakichkolwiek innych względów podlegający takiemu prawu, jak również w państwie, w którym działanie Serwisu Investio wymaga dodatkowych zezwoleń lub licencji.
 8. Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia usług na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Investio przez Podmioty trzecie, które ponoszą w tym zakresie pełną i wyłączną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych takich usług.
 9. Do poprawnego korzystania z serwisu niezbędne jest korzystanie z przeglądarki Mozilla Firefox 3.0 lub nowsza, MSIE 8.0 lub nowsza, Opera 10.0 lub nowsza, Chrome 4.0 lub nowsza, lub innej kompatybilnej przeglądarki, chyba że wskazano inaczej. Niezbędne jest również włączenie obsługi JavaScript w wykorzystywanej przeglądarce.
 10. Prawa autorskie i prawa własności przemysłowej w zakresie nazwy, domeny, logotypu i oprogramowania Serwisu Investio przysługują Usługodawcy.
 11. Usługodawca informuje, iż z uwagi na charakter Usług świadczonych na podstawie Regulaminu, mogą one być świadczone anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. ZAKRES, WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INVESTIO
 1. Dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu Użytkownik otrzymuje po zawarciu z Usługodawcą Umowy. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (tj. utrzymywanie Konta Użytkownika), której integralną częścią jest niniejszy Regulamin, zostaje zawarta z momentem skutecznego wypełnienia i zaakceptowania (poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku) przez Użytkownika formularza Rejestracji. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Przed aktywacją Konta Usługodawca przesyła na adres e-mail Użytkownika potwierdzenie zawarcia Umowy o świadczenie Usług.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania w poufności danych dostępowych oraz dołożenia najwyższej staranności w celu uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym do Konta. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usług Serwisu Investio w sposób zgodny z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz nienaruszania przepisów prawa i Regulaminu.
 4. Użytkownik może posiadać nie więcej niż jedno Konto. Jeżeli Usługodawca stwierdzi, że Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu poprzez założenie więcej niż jednego konta, może konta te zablokować aż do wyjaśnienia sprawy lub je usunąć, pozostawiając Użytkownikowi do korzystania tylko jedno Konto. Wszystkie kwestie sporne związane z kontami Użytkowników są rozwiązywane drogą mailową. Ze strony Usługodawcy do komunikacji z Użytkownikami w sprawach związanych z kontami służy adres e-mail: konta@investio.pl.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 6. Usługodawca nie jest dostawcą usługi dostępu do sieci Internet ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest skorzystanie z Usługi.
 7. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

  1. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  2. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
  3. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
  4. zachowania w poufności Hasła i Loginu,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu Investio jedynie w zakresie własnego użytku osobistego w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 8. Przy akceptacji Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę:

  1. na rozpowszechnianie danych osobowych Użytkownikom Serwisu Investio w ramach Serwisu Investio;
  2. na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę w celach marketingu i promocji usług Usługodawcy oraz na przekazywanie mu przez Usługodawcę za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  3. na otrzymywanie informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu Investio.
 9. Użytkownik w każdej chwili może cofnąć powyższe zgody poprzez wysłanie informacji na adres email konta@investio.pl.
 10. Użytkownik może dobrowolnie podać za pośrednictwem panelu administracyjnego Serwisu Investio, takie dane jak: imię, nazwisko, data urodzenia, opis profilu Użytkownika, płeć. Podane dane publikowane są w Serwisie Investio. Ponadto poprzez aktywność w Serwisie Investio Użytkownik wyraża zgodę na publikację informacji na temat liczby opublikowanych przez niego Treści Serwisu oraz Obserwowanych przez niego Użytkowników.
 11. W ramach Serwisu Investio Użytkownicy zarejestrowani mogą, za pomocą udostępnionej aplikacji internetowej tworzyć Treść Serwisu Investio poprzez dodawanie wpisów. Wpisy te mogą, ale nie muszą zawierać obrazu, który powinien być wykresem giełdowym.
 12. Użytkownik może umieszczać, przechowywać i udostępniać w Serwisie treści chronione prawami własności intelektualnej, gdy czynności te mieszczą się w zakresie przysługujących Użytkownikowi uprawnień. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną względem osób trzecich za publiczne udostępnienie przez siebie w Serwisie Investio treści z naruszeniem cudzych praw.
 13. Korzystanie z usług Serwisu Investio wymaga działania Użytkowników w dobrej wierze, według ich najlepszej wiedzy i umiejętności, zwłaszcza w zakresie tworzenia treści umieszczanych przez Użytkowników w Serwisie Investio.
 14. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Serwisu Investio Usługodawca – po uprzednim wezwaniu Użytkownika drogą mailową do zaprzestania, w terminie 7 dni, naruszania powyższych zasad – w razie bezskuteczności wystosowanego wezwania, może wypowiedzieć Użytkownikowi, drogą mailową i ze skutkiem natychmiastowym, Umowę o świadczenie Usług Serwisu Investio oraz usunąć Konto Użytkownika. W przypadku uzasadnionego podejrzenia rażącego naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Serwisu Investio Usługodawca może zablokować Konto Użytkownika na okres do czasu wyjaśnienia kwestii naruszenia. W przypadku potwierdzenia jego dokonania w wyniku czynności wyjaśniających Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Użytkownikowi – drogą mailową, ze skutkiem natychmiastowym – Umowę o świadczenie Usług Serwisu Investio oraz usunąć Konto Użytkownika. W sytuacji, gdy podejrzenie naruszenia w rezultacie czynności wyjaśniających okaże się niezasadne, Konto Użytkownika zostanie odblokowane.
 15. W przypadku uzyskania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie Investio lub związanej z nimi działalności Usługodawca jest uprawniony do uniemożliwienia dostępu do tych treści.
 16. W przypadku usunięcia Konta przez Użytkownika lub przez Usługodawcę, Treści Serwisu utworzone za pośrednictwem tego Konta zostają zachowane w Serwisie Investio z adnotacją informującą o fakcie, że Konto zostało usunięte, chyba że Treści Serwisu naruszają zasady niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości na Usługodawcę w ten sposób nie przechodzą żadne uprawnienia do tych treści.
 17. Dla zobowiązań Użytkownika będącego Konsumentem wynikających z Umowy o świadczenie Usług nie określa się minimalnego czasu ich trwania.
 18. Użytkownik, który dokonał Rejestracji może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną w każdym czasie zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy.
 19. Usługodawca, chcąc wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną, poinformuje Użytkownika (wskaże przyczynę wypowiedzenia) na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Użytkownika. Rozwiązanie Umowy nastąpi z dniem usunięcia Konta Użytkownika.
 20. W trakcie Rejestracji Użytkownik dokonuje czynności, na które składa się co najmniej:

  1. potwierdzenie, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz że akceptuje on jego postanowienia,
  2. wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu Investio,
  3. podanie co najmniej Loginu, Hasła oraz adresu e-mail,
  4. uzyskanie dostępu do Konta z wykorzystaniem Loginu oraz Hasła.
 21. Wraz z dokonaniem Rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta, który jest każdorazowo zapewniany przez Usługodawcę po wpisaniu przez Użytkownika Loginu i Hasła.
 22. W trakcie Rejestracji, jak również podczas korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązany jest do:
  • podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich,
  • aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta.
 23. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór Hasła, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Loginu i Hasła. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego Loginu i/lub Hasła.
 24. Użytkownik Serwisu Investio jest świadomy, że Usługodawca nie wykonuje działalności maklerskiej polegającej na doradztwie inwestycyjnym, zarządzaniu portfelem w tym jednego lub kilku Instrumentów Finansowych, ani jakiejkolwiek innej działalności maklerskiej określonej w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
 25. Inwestowanie w Instrumenty Finansowe charakteryzuje się znacznym poziomem ryzyka i nie jest odpowiednie dla wszystkich inwestorów. W przypadku inwestycji w różne klasy Instrumentów Finansowych niemożliwym jest osiągnięcie zysku bez ponoszenia ryzyka utraty części, całości, a w skrajnych przypadkach instrumentów wykorzystujących dźwignię finansową, kwoty przekraczającej całość zainwestowanych środków.
 26. Wszelkie płatności realizowane są przez wybranego przez Użytkownika Operatora Płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz oddzielnymi, łączącymi Użytkownika i Operatora Płatności regulaminami i politykami prywatności.
 27. Podejmując decyzje inwestycyjne Użytkownik Serwisu Investio kieruje się własnym osądem. Transakcje dokonywane przez Użytkownika Serwisu Investio są jego niezależnymi decyzjami.
 1. ZAKRES I WARUNKI KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW SERWISU INVESTIO
 1. Z chwilą dokonania przez Użytkownika zakupu dostępu do materiałów Serwisu Investio (w tym w szczególności materiałów szkoleniowych lub webinariów) poprzez zrealizowanie płatności za pośrednictwem Operatora Płatności, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa Licencyjna.
 2. Z chwilą udostępnienia Użytkownikowi materiałów Serwisu Investio, Użytkownik otrzymuje licencję odpłatną, niewyłączoną, niezbywalną i niepodlegającą sublicencji, obejmującą wyłącznie pole eksploatacji zawierające wyświetlanie udostępnionych materiałów szkoleniowych oraz webinariów we własnym zakresie i na własne potrzeby.
 3. Licencja, określona w pkt 2 nie obejmuje w szczególności prawa do kopiowana materiałów serwisu Investio w jakiejkolwiek postaci i rozpowszechniania ich osobom trzecim.
 4. Licencja, określona w pkt 2 jest licencją terminową. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika z powodów wskazanych w niniejszym Regulaminie albo skutecznego odstąpienia przez Użytkownika od Umowy, licencja wygasa w dniu skutecznego usunięcia Konta z Serwisu Investio lub w dniu odebrania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu.
 5. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do materiałów Serwisu Investio.
 6. Usługodawca umożliwił Użytkownikowi zapoznanie się ze specyfikacją udostępnianych materiałów (w szczególności poprzez dostępną wersję demo obejmującą pierwsze kilkadziesiąt sekund każdego nagrania materiału szkoleniowego), na które Użytkownik wykupuje licencję, a Użytkownik skorzystał z możliwości zapoznania się z oferowaną specyfikacją przed dokonaniem zakupu materiałów Serwisu Investio.
 7. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do długości, jakości, zawartości nagrań czy innych aspektów związanych z nabywanymi materiałami Serwisu Investio, Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą na adres biuro@investio.pl w celu ich wyjaśnienia.
 8. Usługodawca Serwisu Investio przewiduje dwa rodzaje dostępów do materiałów Serwisu Investio:

  1. licencja ograniczona czasowo,
  2. licencja ograniczona ilościowo.
 9. Szczegóły dostępu do płatnych części Serwisu zostały przedstawione przez Usługodawcę na właściwej podstronie Serwisu Investio, oferującej nabycie materiałów Serwisu Investio.
 10. W przypadku gdy Użytkownik dokona zakupu dwóch lub więcej licencji ograniczonych czasowo lub ilościowo do tej samej funkcjonalności, ich czasy trwania lub liczby kumulują się.
 11. Dokonując zakupu jakiejkolwiek licencji Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia kupowanej Usługi niezwłocznie po dokonaniu płatności. Użytkownik zachowuje prawo do dokonania zwrotu zakupionych licencji do 30 dni od dnia transakcji. Żądanie zwrotu powinno zostać przesłane na adres konta@investio.pl. W takim wypadku Usługodawca zwróci Użytkownikowi całość wpłaconej kwoty.
 1. POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy o świadczenie Usług w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług wygasa po upływie 30 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie Usług.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług, Użytkownik będący Konsumentem zobowiązany jest poinformować Usługodawcę Investio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pisemnie pod adresem: ul. Wielicka 16 w Gliwicach (kod pocztowy: 44-103) lub na adres e-mail: konta@investio.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usług w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług, wystarczy, aby Użytkownik będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy o świadczenie Usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług Usługodawca zwraca Użytkownikowi będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od tego Użytkownika płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Użytkownika będącego Konsumentem o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności Usługodawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika będącego Konsumentem użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Użytkownik będący Konsumentem zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik będący Konsumentem nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem zażądał rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, zobowiązany jest do zapłaty Usługodawcy kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usług.
 1. REKLAMACJE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SERWISU INVESTIO
 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu Investio w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału przysługuje Użytkownikowi tylko i wyłącznie w zakresie funkcjonowania Serwisu Investio, za co wyłączną odpowiedzialność ponosi Usługodawca, pisemnie na adres: Investio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wielicka 16 w Gliwicach (kod pocztowy: 44-103) lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: konta@investio.pl.
 3. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu Investio oraz o niewłaściwej jego zdaniem jakości usług Serwisu Investio – ujawnionych w trakcie korzystania z Serwisu Investio.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie jednego (1) miesiąca licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu Investio. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Użytkownika.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty skutecznego złożenia.
 6. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.
 7. W reklamacji Użytkownik powinien podać swój Login, adres e-mail oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu Investio.
 8. Użytkownik w każdym czasie w trakcie trwania postępowania reklamacyjnego przed Usługodawcą może żądać rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej przedmiot postępowania reklamacyjnego przez Podmiot trzeci i w tym celu:
  • wystąpić do mediatora lub instytucji, przed którymi będzie się toczyło postępowanie mediacyjne z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji,
  • wystąpić do instytucji, przed którą będzie się toczyło postępowanie polubowne z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny,
  • o ile jest Konsumentem zwrócić się po pomoc do właściwego miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
 9. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości pouczenie, o którym mowa w ust. 8 powyżej nie stanowi zapisu na sąd polubowny ani automatycznej zgody Usługodawcy na udział w postępowaniu mediacyjnym albo polubownym.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z Serwisu Investio i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podmiotu trzeciego, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami powstałymi z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy;
  2. skutki korzystania z Serwisu Investio przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami;
  3. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia nie leżących po stronie Usługodawcy okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym lub infrastrukturalnym;
  4. brak zachowania w poufności przez Użytkownika Hasła i Loginu, a w szczególności skutki udostępnienia Hasła i Loginu Podmiotowi trzeciemu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług Serwisu Investio z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Konsumenta.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych Użytkowników udostępnionych przez nich w związku z rejestracją w Serwisie Investio i korzystaniem z jego Usług, w tym następujących danych: imienia i nazwiska Użytkownika, IP komputera Użytkownika oraz danych zawartych w adresie e-mail Użytkownika. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, w tym środki uniemożliwiające dostęp osób trzecich do tych danych, ich modyfikację przez osoby trzecie lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, a także instrumenty zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Usługodawca nie gromadzi u siebie danych wrażliwych.

PLIKI COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, z zastrzeżeniem punktu 9. 
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator. Usługodawca zbiera za pomocą plików cookies oraz zewnętrznych aplikacji dane o zachowaniu Użytkowników w Serwisie Investio. Serwis Investio może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę. Serwis Investio nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 
 1. Pliki cookies zbierane są w celu:
 • działania usług serwisu Investio – umożliwiające korzystanie z usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania,
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu Investio do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu Investio,
 • tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu Investio korzystają ze stron internetowych Serwisu Investio, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości tych stron, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika, utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • analizowania, ulepszania i rozwijania usług Serwisu Investio, w tym również dostępu do usług i innych witryn oraz aplikacji z komputera lub urządzenia przenośnego.

4. Na stronach internetowych Serwisu Investio mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki cookies. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ Usługodawca nie może ponosić odpowiedzialności za zasady posługiwania się plikami cookies obowiązujące w tych serwisach.

 1. W ramach Serwisu Investio stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • stałe (persistent cookies) – pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies (parametry w tym zakresie mogą być zweryfikowane za pośrednictwem narzędzi przeglądarki internetowej – w tym zakresie Usługodawca odsyła do instrukcji konkretnej przeglądarki internetowej, którą można wyszukać przy pomocy wyszukiwarki google: https://www.google.pl/, natomiast linki do opisów obsługi najpopularniejszych przeglądarek internetowych znajdują się w pkt 11 poniżej) lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Serwisu,
 • sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 • third party cookies – pliki pochodzące np. z serwerów firm i dostawców usług współpracujących z Usługodawcą. Te pliki pozwalają dostosowywać treści do preferencji i zwyczajów ich użytkowników, mierzyć i analizować ruch na stronach Serwisu, a także dokonywać pomiaru efektywności zamieszczanych tam treści. Pozwalają również ocenić skuteczność działań Usługodawcy. Pliki te podlegają własnej polityce prywatności podmiotów zewnętrznych, która może różnić się od standardowych zasad polityki dotyczącej plików cookies, stosowanej przez Usługodawcę.
 1. Dokonując innego podziału niż ten przedstawiony w punkcie 5, Usługodawca wskazuje, że w ramach Serwisu stosowane są następujące pliki cookies rozdzielone ze względu na ingerencję w prywatność Użytkownika:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie witryny lub funkcjonalności z których korzysta Użytkownik, w tym usług dostępnych w ramach Serwisu Investio, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu Investio;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, wyglądu strony internetowej Serwisu Investio itp.;
 • „analityczne” / „wydajnościowe” pliki cookies – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są witryny internetowe lub pomóc nam w dostosowaniu stron internetowych; te pliki cookie pozwalają nam na zliczanie wizyt i źródeł ruchu w witrynie, dzięki czemu możemy mierzyć i usprawniać jej działanie. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne, a także zrozumieć, jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Wszystkie dane gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, w związku z czym pozostają anonimowe. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody (tj. zmieni domyślnie udzieloną zgodę) na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził witrynę, ani nie będziemy w stanie monitorować jej działania. Bez tych plików cookie niektóre funkcje mogą stać się niedostępne.
 • „reklamowe” pliki cookies – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań, odwiedzin na stronach internetowych, także poprzez działania remarketingowe z użyciem tzw. (ang.) third party cookies (ciasteczka stron trzecich) umieszczanych za pośrednictwem naszej aktualnej strony przez naszych dostawców reklamowych. Mogą one być wykorzystane do tworzenia profili Użytkowników, prezentowania bardziej trafnych lub odpowiadających profilowi reklam na innych stronach, zapobieganiu ponownemu pojawianiu się tej samej reklamy, a także do mierzenia efektywność kampanii reklamowych. Pliki te mogą przechowywać informacje o fakcie, że witryna internetowa została odwiedzona z określonego urządzenia, a także przekazywać tego rodzaju dane partnerom reklamowym. Niewyrażenie zgody na te plik cookies nie uniemożliwia korzystania z serwisu. Jeśli użytkownik nie zaakceptuje tych plików cookie, może nadal otrzymywać reklamy, lecz mniej dostosowane do swoich preferencji lub zainteresowań.
 1. Szczegółowe informacje na temat stosowanych plików cookies:

Dostawca cookies

Nazwa cookies

Ważność

Typ

Google Ads

Różne typy plików stosowanych przez dostawcę

Wygasają najpóźniej co do zasady z upływem 2 lat

third party cookies

Facebook

Różne typy plików stosowanych przez dostawcę

Wygasają najpóźniej co do zasady z upływem 2 lat

third party cookies

Google Analytics

Różne typy plików stosowanych przez dostawcę

Wygasają najpóźniej co do zasady z upływem 2 lat

third party cookies

Youtube

Różne typy plików stosowanych przez dostawcę

Wygasają najpóźniej co do zasady z upływem 2 lat

third party cookies

Investio Sp. z o.o.

Różne typy plików stosowanych przez dostawcę

Wygasają najpóźniej co do zasady z upływem 2 lat

funkcjonalne pliki cookies

Intercom R&D Unlimited Company, Irlandia

Różne typy plików stosowanych przez dostawcę

Wygasają najpóźniej co do zasady z upływem 2 lat

third party cookies

Cloudflare, Inc., USA

Różne typy plików stosowanych przez dostawcę

Wygasają najpóźniej co do zasady z upływem 2 lat

third party cookies

 

 

 1. Zgodnie z praktyką przyjętą przez większość serwisów internetowych Usługodawca przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że Usługodawca zna publiczne adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści informacyjne Serwisu Investio. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony internetowe Serwisu Investio. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu Investio, okazjonalnie Usługodawca analizuje pliki z logami, aby określić, które strony internetowe Serwisu Investio odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane, czy struktura Serwisu Investio nie zawiera błędów itp.
 1. Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do sieci za pośrednictwem urządzeń przenośnych, które działają podobnie jak komputery np. smartfonów obsługujących pełne wersje przeglądarek, Serwis Investio wykorzystuje pliki cookies w podobny sposób jak w przypadku korzystania z komputera. Usługodawca może pozyskiwać lub otrzymywać informacje o sposobie korzystania przez Użytkownika ze swojego urządzenia oraz Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu Investio.
 1. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Investio. Użytkownicy Serwisu Investio mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu Investio. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej. Usługodawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu Investio.
 1. W celu uzyskania dalszych informacji należy się zapoznać z treścią sekcji „Pomoc” w Państwa przeglądarce internetowej.  Przykładowo, w przypadku poniższych przeglądarek, przydatne informacje związane ze zmianą ustawień plików cookies mogą Państwo znaleźć na poniższych stronach:
 • w przeglądarce  Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 • w przeglądarce Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl,
 • w przeglądarce Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies,
 • w zakresie urządzeń mobilnych – informacje o ustawieniach plików cookies znajdą Państwo na stronach internetowych poszczególnych producentów (np. iOS, Android),
 • w zakresie Google Analitics – mogą Państwo skorzystać z opcji zablokowania działania plików cookies w ramach funkcji opt-out, którą można pobrać ze strony: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl.
 1. Usługodawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 1. Podczas wizyt na stronach Serwisu gromadzone i przechowywane mogą być pliki cookies w ramach narzędzia Google Analytics (pliki o nazwach: _gat, _ga, _gid) oraz Facebook – Google Analytics oraz Facebook umożliwia mierzenie i analizowanie ruchu na stronach Serwisu, a także pomiar efektywności zamieszczanych tam treści. Dzięki uzyskanym w ten sposób statystykom Usługodawca może poprawiać strony internetowe Serwisu i uczynić je bardziej interesującymi dla Użytkowników. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google zlokalizowany w USA i tam zapisywane, a w przypadku Facebooka zapisywane i przechowywane w EOG (Europejskim Obszarze Gospodarczym). Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi. Można zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do sposobu korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie przez Użytkownika wtyczki do przeglądarki, dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. W odniesieniu do przypadków, w których dane osobowe przekazywane są do USA w związku z korzystaniem przez Serwis z Google Analytics, Usługodawca wskazuje, że Google jest uczestnikiem programu EU-US Privacy Shield, o którym można dowiedzieć się więcej zapoznając się ze stroną internetową privacyshield.gov/EU-US-Framework. W zakresie plików Facebooka należy stosować pkt 10 i 11 niniejszego dokumentu.
 1. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu i zarazem zgodna z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Umowa o świadczenie Usług może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 4. Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie Investio w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 5. Regulamin stanowi integralną część Umowy o świadczenie Usług i może być zmieniony jedynie za wyraźnym porozumieniem Usługodawcy i Użytkownika.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Investio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wielicka 16
4-103 Gliwice
e-mail: konta@investio.pl

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od:
umowy o świadczenie przez Investio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Investio.

Data zawarcia umowy:

__________________________________________________________________________

Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) ______________________________________________

__________________________________________________________________________

Adres Konsumenta(-ów) ______________________________________________________

__________________________________________________________________________

Podpis Konsumenta(-ów)_____________________________________________________

Data _____________________________________________________________________

 *niepotrzebne skreślić

Investio Sp. z o.o.
ul. Wielicka 16
44-103 Gliwice

NIP 6751476261, REGON 122572615, KRS 0000439216
Kapitał zakładowy: 140 901 zł, w pełni opłacony

Istniejmy na rynku od 2012 roku. Od tego czasu zgromadziliśmy ponad 18 tys. osób aktywnie zainteresowanych handlem na instrumentach lewarowanych.

Naszą misją jest stworzenia świata przyjaznego inwestycjom. Razem z nami możesz szybciej odnieść sukces na rynkach finansowych i jednocześnie poznać ciekawych ludzi.