+48 695 746 408 biuro@investio.pl

Rozszerzona klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Kim jesteśmy?

Investio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Wielickiej 16 w Gliwicach (kod pocztowy: 44-103), NIP 6751476261, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000439216, o kapitale zakładowym 140 200,00 zł, zwana dalej „Investio” lub „My”.

Podmioty, z którymi współpracujemy to nasi Zaufani Partnerzy. Ich lista znajduje się w tym miejscu.

Jak się z nami kontaktować?

Możesz się z Nami skontaktować mailowo pod adresem: biuro@investio.pl. Możesz również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: biuro@investio.pl.

Dlaczego potrzebujemy twoich danych osobowych i jakie są podstawy prawne ich przetwarzania

Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych odbywa się w celach wskazanych poniżej:

zawarcia umów o świadczenie usług serwisu investio.pl („Serwis”) polegających na założeniu i utrzymaniu Twojego konta w Serwisie lub udostępnieniu aplikacji i innych treści Serwisu (w tym alertów przesyłanych z Serwisu) (Art.6 (1) b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (“RODO”),

dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w szczególności w przypadku kiedy nie będziesz zadowolony z usług Serwisu, co nazywane jest przetwarzaniem niezbędnym do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu (Art. 6 (1) f RODO),

poprawy usług Serwisu, wykrywania nieprawidłowości, monitorowania zgodności usług z ich warunkami określonymi w Regulaminie Serwisu, po to aby zapewnić najwyższą jakość usług Serwisu i zapewnić bezpieczeństwo Serwisu, w tym ochronę przed oszustwami i nadużyciami, zgodnie z Art. 6(1) b RODO,

marketingu Naszych usług, co zwane jest przetwarzaniem danych w zakresie Naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z Art. 6 (1) f RODO,

marketingu usług Zaufanych Partnerów zgodnie z Art. 6 (1) a RODO.

Czy przekazanie danych jest dobrowolne?

Tak, przekazanie przez ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w zakresie w jakim potrzebujemy Twoich danych do zawarcia umów o świadczenie usług Serwisu jest to niezbędne. Bez dostępu do Twoich danych osobowych świadczenie usług przez Serwis byłoby niemożliwe.

W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe ponieważ jest to konieczne do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawy wskazane powyżej) jest to dobrowolne i możesz się temu sprzeciwić zgodnie z postanowieniami RODO, kontaktując się z nami w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.

Komu możemy udostępnić twoje dane?

Będziemy czynić wszelkie starania aby przetwarzać twoje dane osobowe tylko we własnym zakresie. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom usług Serwisu, dostawcom narzędzi webinarowych, dostawcom powierzchni serwerowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG?

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, tj. na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), z którym to państwem Komisja Europejska przyjęła odpowiednią decyzję w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych (program Tarcza Prywatności), w celu ochrony przechowywania i przetwarzania danych, wykorzystywania usług IT, działania stron internetowych i świadczenia usług.

Mając na uwadze powyższe, Twoje dane osobowe w przypadku takiej konieczności będą przekazywane na terytorium USA zgodnie z obowiązującym prawem, z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń, wyłącznie do podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności, korzystając ze standardowych warunków umownych przyjętych przez Komisję Europejską oraz odpowiednich transgranicznych systemów transferu danych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości możesz poprosić Nas o wskazanie zabezpieczeń zastosowanych w celu ochrony Twoich danych przekazywanych poza Europejski Obszar Gospodarczy i o wykaz twoich praw w tym zakresie.

Zachęcamy do zapoznania się z bardziej szczegółową informacją na temat programu Tarczy Prywatności w tym miejscu: https://www.privacyshield.gov/Program-Overvie oraz informacją na temat Decyzji Komisji Europejskiej w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich w tym miejscu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32010D0087.

Jak długo będziemy przetwarzać twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres czasu konieczny mając na uwadze cele, dla których te dane zostały zebrane, w szczególności w odniesieniu do usług Serwisu twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym usługi będą świadczone, a w niektórych przypadkach również po zakończeniu świadczenia usług, jednakże tylko w takim zakresie w jakim jest to dopuszczalne i wymagane przez odpowiednie przepisy, przede wszystkim w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed nimi. W tym przypadku, dane będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do tego, aby możliwe było skorzystanie z takich uprawnień i tylko w tym celu. W zakresie pozostałych podstaw przetwarzania danych wymienionych powyżej (w szczególności w zakresie marketingu Naszych usług) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony dla tych celów, a w każdym przypadku do czasu kiedy się temu sprzeciwisz.

Jakie są twoje uprawnienia?

Investio respektuje Twoje uprawnienia odnoszące się do przekazanych Nam danych osobowych, a mianowicie:

prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

prawo do sprostowania i usunięcia twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),

prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych,

prawo do sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych (gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w ramach prawnie uzasadnionego interesu),

prawo do odwołania Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Możesz zarządzać swoim prawem do prywatności i kontrolować swoje prawo do prywatności kontaktując się z nami w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.

Masz również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu zajmującego się ochroną danych osobowych, jeśli w jakimkolwiek momencie uznasz, że przetwarzanie twoich danych osobowych narusza RODO.

Gdzie możesz uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania twoich danych osobowych

Investio przykłada wielką wagę do ochrony Twojej prywatności. Dlatego udostępniamy naszą Politykę Prywatności opisującą nasze podejście do tej kwestii.