+48 695 746 408 biuro@investio.pl

Umowa licencyjna dla materiałów dostępnych na stronie investio.pl

 1. Z chwilą dokonania zakupu dochodzi do zawaraci Umowy Licencyjnej (Umowa) pomiędzy Licencjonodawcą a Licencjonobiorcą.
 2. Licencjonodawcą jest Organizator Serwisu Investio (Investio sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Wielickiej 16, 44-103, NIP 6751476261, REGON 122572615, KRS 0000439216), Licencjonobiorcą jest Użytkownik dokonujący zakupu w myśl definicji zawartych w Regulaminie Serwisu Investio (https://investio.pl/regulamin).
 3. Dokonując zakupu dostępu do Materiałów Szkoleniowych dostępnych na stronie internetowej investio.pl oraz jej wszystkich podstronach Licencjonobiorca otrzymuje niewyłączną, odpłatną, ograniczoną licencję bez prawa do udzielania sublicencji na polu eksploatacji obejmującym wyświetlanie Materiałów Szkoleniowych na platformie edukacyjnej dostępnej w domienie investio.pl, przy wykorzystaniu sieci internet.
 4. Materiały Szkoleniowe mają charakter kursów przygotowanych w uporządkowanej i mającej ciąg logiczny formie nagrań wideo. Materiały Szkoleniowe mogą zawierać dodatkowo treści pisane, literaturę, zestawy linków oraz inne nagrania wideo. Przed dokonaniem zakupu Licencji Licencjonobiorca ma możliwość zapoznania się z wersją demonstracyjną Materiałów Szkoleniowych.
 5. Licencjonodawca oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do Treści, na które licencji udziela w zakresie w jakim są one wymagane do udzielenia licencji.
 6. Licencjonobiorca oświadcza, że Licencjonodawca umożliwił mu zapoznanie się ze specyfikacją Materiałów Szkoleniowych (w szczególności po przez dostępną wersję demo obejmującą pierwsze kilkadziesiąt sekund każdego nagrania), na które kupuje licencję, a Licencjonobiorca zapoznał się z nimi i jest świadom ich zakresu, długości i jakości. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do długości, jakości, zawartości nagrań czy innych aspektów związanych z nabywanym szkoleniem Licencjonodawca prosi o kontakt mailowy na adres biuro@investio.pl w celu ich wyjaśnienia.
 7. W szczególnych przypadkach Licencja może dotyczyć materiałów innych niż Materiały Szkoleniowe, w tym w szczególności dodatki do platform transakcyjnych, nagrania webinariów, webinaria prowadzone na żywo online oraz inne materiały edukacyjne. Jeżeli Licencja dotyczy materiałów innych niż Materiały Szkoleniowe Licencjonobiorcę obowiązują warunki udzielenia Licencji przedstawione w ofercie.
 8. Licencjonobiorcy, w każdym przypadku, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, bez podawania przyczyn, w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy, chyba że zastrzeżono inne warunki zwrotu środków. W przypadku skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia przez Licencjonobiorcę, uiszczona przez niego kwota zostanie zwrócona za pośrednictwem tego samego kanału płatności, za pomocą którego dokonano płatności za licencję. Za datę zawarcie Umowy rozumie się moment przyznania dostępu do materiałów w serwisie akademia.investio.pl. Od Umowy można odstąpić drogą elektroniczną, poprzez wysłanie informacji o odstąpieniu na adres biuro@investio.pl lub listownie poprzez wysłanie na adres siedziby Organizatora serwisu Investio uzupełnionego formularza, który można pobrać pod tym linkiem. Odstąpienie od Umowy skutkuje zwrotem całości zapłaconej kwoty i usunięciem przyznanych dostępów. Licencjonodawca nie obciąża Licencjonobiorcy żadnymi dodatkowymi kosztami.
 9. Licencja o której mowa w pkt. 3 nie obejmuje w szczególności prawa do kopiowana materiałów szkoleniowych w jakiejkolwiek postaci i  rozpowszechniania ich osobom trzecim bez pisemnej zgody Licencjonodawcy.
 10. Licenacja o której mowa w pkt. 3 jest co do zasady licencją bezterminową. Jeżeli jednak Użytkownik skorzysta z prawa do usunięcia konta w Serwisie Investio wygasa ona w dniu skutecznego usunięcia konta. Licencja również wygasa w momencie skutecznego odstąpienia od Umowy o którym mowa w pkt. 7.
 11. Wszelkie płatności, są pobierane z góry w momencie dokonania zakupu. Płatności są realizowane są przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444 (dalej Operator Płatności) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wiążącym go regulaminem i polityką prywatności, które dostępne są na stronie internetowej http://www.payu.pl/ i które Licencjonobiorca akceptuje.
 12. Licencjonobiorca może przekazać Operatorowi Płatności dane osobowe Licencjonobiorcy jeżeli jest to wymagane do poprawnego wykonania płatności. Licencjonobiorca jest tego świadomy i wyraża na to zgodę.
 13. W przypadku naruszenia postanowień licencji o której mowa w pkt. 3 Licencjonodawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania za straty wynikające z nieuprawnionego wykorzystania licencji przez Licencjonobiorcę.
 14. Treść niniejszej Umowy Licencyjnej jest dostępna pod adresem https://investio.pl/umowa-licencyjna.htm
 15. W sprawach nieporuszonych w warunkach niniejszej Umowy zastosowanie mają postanowienie Regulaminu Serwisu Investio dostępnego pod adresem https://investio.pl/regulamin.

Investio Sp. z o.o.
ul. Wielicka 16
44-103 Gliwice

NIP 6751476261, REGON 122572615, KRS 0000439216
Kapitał zakładowy: 140 901 zł, w pełni opłacony

Istniejmy na rynku od 2012 roku. Od tego czasu zgromadziliśmy ponad 18 tys. osób aktywnie zainteresowanych handlem na instrumentach lewarowanych.

Naszą misją jest stworzenia świata przyjaznego inwestycjom. Razem z nami możesz szybciej odnieść sukces na rynkach finansowych i jednocześnie poznać ciekawych ludzi.